Reklamační podmínky

1. Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u Prodávajícího postupovat následujícím způsobem:
• Pro reklamaci při osobním doručení reklamovaného zboží využít prodejnu AKP na adrese Proškovo nám. 21, 614 00 Brno,
• Pro reklamaci při podání formou zásilky použít adresu prodejny AKP na adrese Proškovo nám. 21, 614 00 Brno.

2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

3. Kupující dodá s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chce Kupující v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) případně záruční list.

4. Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

5. Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

6. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:
• Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,
• Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí Kupujícímu,
• Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení u dodavatele, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno Kupujícímu.

7. O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

8. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí Prodávající Kupujícího předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

9. Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.